Privacy verklaring Huize Sandra

Huize Sandra acht het van groot belang dat uw privacy wordt gewaarborgd en ziet het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens als een belangrijk onderdeel hiervan. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar persoonsgegevens, bedoelen we de informatie die u eventueel aan ons heeft verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen. Bovendien maken wij gebruik van cameratoezicht.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren of te contacteren, omdat u bepaalde informatie bij ons heeft opgevraagd. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie geheel vrijwillig. Deze persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk is om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Wij maken gebruik van cameratoezicht in de algemeen toegankelijke ruimten voor uw en onze veiligheid en de bewaking van uw en onze eigendommen. De camerabeelden van onze beveiligingscamera’s worden na maximaal 7 dagen gewist, tenzij er sprake is van een incident waardoor het langer bewaren van deze beelden noodzakelijk is.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Uw persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor onze medewerkers indien deze gegevens noodzakelijk zijn bij de uitoefening van hun functie en we passen geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn op de camerabeelden. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Graag wijzen wij u op uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Voorts willen wij u erop wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Contactgegevens

Voor vragen over uw privacy of het gebruik maken van een van uw rechten kunt u contact met ons opnemen:

Huize Sandra
T.a.v. dhr Harnas
Speelhuislaan 60
4815 CG Breda
E-mail: info@huizesandra.nl
Telefoonnummer: 076 – 58 11 733

Deze privacyverklaring kan worden aangepast.
Houd onze website in de gaten voor eventuele wijzigingen.

*de dames die zich bij huize Sandra aanbieden hebben de prijzen op elkaar afgestemd zodoende concurrentie te voorkomen, doch kan per dame de prijs iets verschillen Ivbm eventuele extra’s.